"ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริง อันแท้และประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รัก ที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาลที่เหมาะเพื่อกล่าววาจานั้น"


"ผู้นำแห่งการเรียนรู้" sticky icon


"ประดุจหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือจุดประทีปในความมืดเพื่อให้คนมองเห็น "หากเรารู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และ "คุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?" การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ในทางตรงกันข้าม หากเราไม่รู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และไม่สามารถให้นิยามศัพท์ของคำว่า "คุณภาพ" ได้อย่างถูกต้อง เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร?

สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Social Development Institution)

ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งสู่ความสงบร่มเย็นและเป็นประโยชน์ (Peaceful & Useful)

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นผู้นำทางวิชาการด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

จัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความฝัน
และแรงบันดาลใจของแต่ละบุคคล

เป้าหมาย (Goal)