You are hereประวัติอาจารย์เจี๊ยบ

ประวัติอาจารย์เจี๊ยบ"อาจารย์เจี๊ยบ" ชื่อจริง "พ.อ.อุชุกร ทรงวรัชญ์"


ตำแหน่งงานรับราชการ
- นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมการทหารสื่อสาร
- ผู้อำนวยการส่วนแผนและประสานงาน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กองอำนวยการรักษ่าความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคคลากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตำแหน่งงานพิเศษ
- นักวิชาการอิสระ
- ที่ปรึกษาส่วนบุคคล ที่ปรึกษาธุรกิจ อาจารย์ และวิทยากรฝึกอบรม ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ
- ผู้ก่อตั้ง "AEC Training Center" สถาบันฝึก-อบรม ให้ความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.ทบ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับบริหาร รุ่นที่ 13 โรงเรียนการเงินทหารบก
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- หลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 50 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การศึกษา ดูงานในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น,
เกาหลีใต้ , ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน, อินเดีย-เนปาล

ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต/ราชการพิเศษ
- ผู้บังคับหมวดศูนย์ข่าวและนำสาร กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 22 (กองทัพภาคที่ 2)
- ผู้บังคับกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 13 (กองพลทหารปืนใหญ๋ต่อสู้อากาศยาน)
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ (กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์)
- ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- อาจารย์หัวหน้าวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- อาจารย์หัวหน้าวิชาทั่วไป โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้าแผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้ากองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร
- รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- รองหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- อาจารย์พิเศษ"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สถาบัน SMEs)
- หัวหน้ากรรมการการค้า แหล่งสมาคมนายทหาร กรมการทหารสื่อสาร
- หัวหน้าส่วนข้อมูล ศูนย์อินเทอร์เน็ต ททบ.5
- หัวหน้าชุดถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียม ฝ่ายเทคนิค ททบ.5
- หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5
- กรรมการตรวจสอบและประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2551
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
- อนุกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2550)
- อนุกรรมการศึกษาและจัดทำข้อมูลการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ระหว่าง 5 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2552)
- อนุกรรมการ และ เลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำข้อมูลการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ระหว่าง 15 มิถุนายน 2552 - 14 มิถุนายน 2553)

ความภาคภูมิใจในอดีต
- สอบได้ที่ 1 เหล่าทหารสื่อสาร เมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี พ.ศ.2528
- ได้รับ เหรียญรางวัลผู้มีการศึกษาดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ได้รับ ประกาศนียบัตรนักเรียนนายร้อยผู้มีความประพฤติดี
- ได้รับ โล่เกียรติยศนักเรียนนายร้อยตัวอย่าง
- ได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(Mr.PT) หลักสูตรจู่โจมรุ่นที่ 73 ศูนย์สงครามพิเศษ
- นักกีฬาบาสเก็ตบอล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองทัพภาคที่ 2
- นักกีฬาเทเบิลเทนนิส และกรรมการบริหารชมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา
- นักร้องวงหัสดนตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- นายทหารคนสนิท แม่ทัพภาคที่2==>ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก==>รองผู้บัญชาการทหารบก
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ และ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)
- อนุกรรมการ และ เลขานุการคณะอนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- วิทยากรจิตอาสา "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต" และ "ชมรมศาสนิกสัมพันธ์"
- ที่ปรึกษาส่วนบุคคล ที่ปรึกษาธุรกิจ อาจารย์ และวิทยากรฝึกอบรม

ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การบริหารองค์กรและการจัดการ
2. การประกันคุณภาพการศึกษา
3. การศาสนา
4. วิชาฮวงจุ้ย, ดวงจีน, ฤกษ์ยาม
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. เป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคล, เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ, อาจารย์ และวิทยากรฝึกอบรม
สอนคนให้ ==> มีเงิน มีสุขภาพดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความฝัน และ แรงบันดาลใจ
1. มีจิตอาสาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
2. มีจิตอาสาเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าอาศัยอีกแห่งหนึ่งของโลก
3. มีจิตอาสาในการเผยแผ่ศาสนาในฐานะ "ศาสนทูต"เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเว็บไซท์
1. เพื่อเปิดตัวให้สาธารณชนได้รู้จัก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมคิด-ร่วมทำ" เพื่อแสวงหากัลยาณมิตร

ความเชื่อของผม
1. " ทุกคนอยากมีความสุข " : แต่ในความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ก็สุขบ้างทุกข์บ้างคละเคล้ากันไป
2. " ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี " : มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ "สันติสุข และ สันติภาพ"
3. " ใครที่เป็นเพื่อนผมไม่มีทางขาดทุน " : เพราะผมไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใครและพร้อมที่จะให้เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
4. " ใครที่เป็นเพื่อนกับผมจะสามารถค้นพบความสุขในชีวิตได้ด้วยตนเองในอนาคต " : ถ้าเราได้พูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ

*** ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ ทั้ง ศาสนาพุทธ, คริสต์ และอิสลาม ที่เป็น 3 ศาสนาหลักของโลก รัก+เคารพและศรัทธาในศาสดาทั้ง 3 ท่านคือ พระพุทธเจ้า, พระเยซูคริสต์ และท่านนบีมุฮัมหมัด ได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของทุกๆท่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนได้พบกับความสุขที่อยู่ลึกๆภายในใจ ซึ่งไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทอง จึงเกิดความคิดอยากจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตนี้ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นบ้าง เว็บไซท์นี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ที่เห็นคุณค่าของผม สามารถติดต่อเข้ามาทำความรู้จักกัน, มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน, ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ผมรู้สึกมีความสุขในตัวเอง กล้าคิด+กล้าพูด+กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอครับ

*** ถ้าหากทุกคนได้ศึกษาให้เข้าใจในศาสนาของตนจนถึงแก่น...แล้วทำกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันระหว่างศาสนาต่างๆ ด้วยการ"แสวงจุดร่วม+สงวนจุดต่าง" จะก่อให้เกิด "สันติสุข และ สันติภาพ" อย่างถาวรขึ้นได้บนโลกใบนี้

*** เพียงแค่ส่ง E-mail มาพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ หรือ จะ ใช้โทรศัพท์, Facebook, Twitter, Line ฯลฯ(ตามแต่ท่านจะสะดวก) ทุกๆท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไป...อย่างน้อยๆก็ คำพูด, แนวคิด, คำแนะนำ และคำปรึกษา ฟรี ! โดยไม่คิดมูลค่า...อยากจะถามท่านว่า ==> "ระหว่างที่เราต่างคนต่างอยู่กับเรามาเป็นเพื่อนกันคุณคิดว่าอย่างไหนน่าจะดีกว่ากัน ?"

"เรามาเป็นเพื่อนกันดีไม๊ครับ?"

*** ติดต่ออาจารย์เจี๊ยบ ==> http://www.arjarnjiab.net/node/14