You are hereประวัติอาจารย์เจี๊ยบ

ประวัติอาจารย์เจี๊ยบ"อาจารย์เจี๊ยบ" ชื่อจริง "พ.อ.อุชุกร ทรงวรัชญ์"


จากเบื้องลึกของหัวใจ :
"ผมจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อม หรือฉลาดรอบรู้ในทุกสิ่ง แต่ผมก็มีองค์ความรู้บางอย่างที่พร้อมแบ่งปันให้ท่าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของแต่ละท่านตามความฝันและแรงบันดาลใจ ถ้ามีเวลาก็เข้ามาทักทายกันบ้างนะครับ"

ตำแหน่ง/งานราชการในปัจจุบัน
- นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมการทหารสื่อสาร ช่วยราชการ หัวหน้าสำนักงาน เสนาธิการ กรมการทหารสื่อสาร
- คณะทำงานด้านการศึกษาและวิจัย กองทัพบก

ตำแหน่ง/งานพิเศษ
- ที่ปรึกษา อาจารย์ และวิทยากรฝึกอบรม ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ
- ผู้อำนวยการ "สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม" (Quality of Life and Social Development Institution : QLI)

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.ทบ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับบริหาร รุ่นที่ 13 โรงเรียนการเงินทหารบก
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- หลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 50 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การศึกษา ดูงานในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น,
เกาหลีใต้ , ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน, อินเดีย-เนปาล

ประสบการณ์ที่สำคัญ/ราชการพิเศษ
- ผู้บังคับหมวดศูนย์ข่าวและนำสาร กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 22 (กองทัพภาคที่ 2)
- ผู้บังคับกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 13 (กองพลทหารปืนใหญ๋ต่อสู้อากาศยาน)
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ (กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์),ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- อาจารย์หัวหน้าวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้าแผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้ากองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร
- รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- รองหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารสื่อสาร และหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้ากรรมการการค้า แหล่งสมาคมนายทหาร กรมการทหารสื่อสาร
- หัวหน้าส่วนข้อมูล ศูนย์อินเทอร์เน็ต ททบ.5
- หัวหน้าชุดถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียม ฝ่ายเทคนิค ททบ.5
- หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5
- กรรมการตรวจสอบและประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2551
- อาจารย์พิเศษ"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สถาบัน SMEs)
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
- อนุกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำข้อมูลการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคคลากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการส่วนแผนและประสานงาน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์)
- หัวหน้าส่วนแผนและประสานงาน ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีและงานมวลชน(ศยศ.มช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า
- รองผู้อำนวยการ ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีและงานมวลชน(ศยศ.มช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า

ความภาคภูมิใจในอดีต
- สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยจปร.สอบได้เป็นที่ 1 เหล่าทหารสื่อสาร
- เหรียญรางวัลผู้มีการศึกษาดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ประกาศนียบัตรนักเรียนนายร้อยผู้มีความประพฤติดี
- โล่เกียรติยศนักเรียนนายร้อยตัวอย่าง
- โล่รางวัลชนะเลิศการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(Mr.PT) หลักสูตรจู่โจมรุ่นที่ 73 ศูนย์สงครามพิเศษ
- นักกีฬาบาสเก็ตบอล,นักกีฬาเทเบิลเทนนิส และกรรมการบริหารชมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา
- นายทหารคนสนิท แม่ทัพภาคที่2-ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก-รองผู้บัญชาการทหารบก
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ และ ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงกลาโหม
- อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การบริหารองค์กรและการจัดการ
3. การตลาดแบบเครือข่าย
4. การศาสนาและศีลธรรม
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความฝัน และ แรงบันดาลใจ
1.ต้องการเห็น"การพัฒนาคุณภาพชีวิต"ของคนไทย อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ
2.ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าอาศัยอีกแห่งหนึ่งของโลก
3.มีจิตอาสาในการเป็น "ศาสนทูต" เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกที่นับถือศาสนาต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเว็บไซท์
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหา"กัลยาณมิตร"ที่สามารถจัดสรรเวลายามว่างเข้ามาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมคิด-ร่วมทำ" ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น LINE, Facebook, หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือ การได้พบปะสังสรรค์กันเป็นประจำ เพื่อจะได้พบหน้ากันแบบ "ตัวจริง+เสียงจริง"

"เรามาเป็นเพื่อนกันดีไม๊ครับ?"

*** ติดต่ออาจารย์เจี๊ยบ ==> http://www.arjarnjiab.net/node/14