You are hereประวัติอาจารย์เจี๊ยบ

ประวัติอาจารย์เจี๊ยบ



"อาจารย์เจี๊ยบ" ชื่อจริง "พ.อ.อุชุกร ทรงวรัชญ์"


จากเบื้องลึกของหัวใจ :
"ผมอาจจะไม่ใช่่คนที่ดีพร้อมในทุกสิ่ง แต่ผมไม่ใช่คนเลวแน่นอน, ผมอาจจะไม่ฉลาดรอบรู้ในทุกสิ่ง แต่ผมไม่โง่ และฉลาดเพียงพอที่จะสอนคนให้เข้าใจชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อย"
1.มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ==> "การบริหารเงิน"
2.มีสุขภาพดีขึ้น ==> "การบริหารชีวิต"
3.มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ==> "การบริหารจิตวิญญาณ"

ตำแหน่ง/งานราชการในปัจจุบัน
- นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมการทหารสื่อสาร
- ข่วยราชการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- คณะทำงานด้านการศึกษาและวิจัย กองทัพบก
- คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคคลากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง/งานพิเศษ
- นักวิชาการอิสระ
- ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ "สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม" (Quality of Life and Social Development Institution : QLSDI)
- ที่ปรึกษาส่วนบุคคล ที่ปรึกษาธุรกิจ อาจารย์ และวิทยากรฝึกอบรม ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ
- ผู้ก่อตั้ง "AEC Training Center" สถาบันฝึก-อบรม ให้ความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.ทบ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับบริหาร รุ่นที่ 13 โรงเรียนการเงินทหารบก
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- หลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 50 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การศึกษา ดูงานในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น,
เกาหลีใต้ , ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน, อินเดีย-เนปาล

ประสบการณ์ที่สำคัญ/ราชการพิเศษ
- ผู้บังคับหมวดศูนย์ข่าวและนำสาร กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 22 (กองทัพภาคที่ 2)
- ผู้บังคับกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 13 (กองพลทหารปืนใหญ๋ต่อสู้อากาศยาน)
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ (กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์),ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- อาจารย์หัวหน้าวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้าแผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้ากองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร
- รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- รองหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้ากรรมการการค้า แหล่งสมาคมนายทหาร กรมการทหารสื่อสาร
- หัวหน้าส่วนข้อมูล ศูนย์อินเทอร์เน็ต ททบ.5
- หัวหน้าชุดถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียม ฝ่ายเทคนิค ททบ.5
- หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5
- กรรมการตรวจสอบและประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2551
- อาจารย์พิเศษ"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สถาบัน SMEs)
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
- อนุกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำข้อมูลการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ความภาคภูมิใจในอดีต
- สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยจปร.สอบได้เป็นที่ 1 เหล่าทหารสื่อสาร
- เหรียญรางวัลผู้มีการศึกษาดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ประกาศนียบัตรนักเรียนนายร้อยผู้มีความประพฤติดี
- โล่เกียรติยศนักเรียนนายร้อยตัวอย่าง
- โล่รางวัลชนะเลิศการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(Mr.PT) หลักสูตรจู่โจมรุ่นที่ 73 ศูนย์สงครามพิเศษ
- นักกีฬาบาสเก็ตบอล,นักกีฬาเทเบิลเทนนิส และกรรมการบริหารชมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา
- นายทหารคนสนิท แม่ทัพภาคที่2-ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก-รองผู้บัญชาการทหารบก
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ และ ได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็น ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงกลาโหม
- อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การบริหารองค์กรและการจัดการ
4. ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

*** ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของทั้ง 3 ศาสนาหลักของโลกคือ พุทธ คริสต์ และ อิสลาม จนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วจึงได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนทั้งหลายเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนได้พบกับความสุขที่ฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกภายในใจ ความสุขที่ว่านี้ไม่อาจหาซื้อได้ด้วยเงินทอง(ถ้าใครอยากได้ก็จะได้ทุกคน แต่ต้องปฏิบัติเอง) ต่อมาจึงได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตนี้ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วยจิตอาสา
*** ผมจึงก่อตั้งเว็บไซท์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ เข้ามาทำความรู้จักกัน, มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน, ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่กันและกัน
*** ถ้าทุกคนได้ศึกษาให้เข้าใจในศาสนาของตนจนถึงแก่น...แล้วได้ฝึกฝนภาคปฏิบัติ ด้วยการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันระหว่างศาสนา "แสวงหาจุดร่วม+สงวนจุดต่างไว้" พยายามทำความเข้าใจเขา ก่อนที่จะให้เขามาเข้าใจเรา ก็จะก่อให้เกิด "สันติสุข และ สันติภาพ" อย่างถาวรขึ้นได้บนโลกใบนี้

ความฝัน และ แรงบันดาลใจ
1.มีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้และทักษะในดำเนินชีวิตให้กับคนไทยเพื่อมุ่งไปสู่"การพัฒนาคุณภาพชีวิต" อย่างยั่งยืน
2.มีจิตอาสาในการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าอาศัยอีกแห่งหนึ่งของโลก
3.มีจิตอาสาในฐานะ "ศาสนทูต" เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกที่นับถือศาสนาต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเว็บไซท์
1. เพื่อเปิดตัวให้สาธารณชนได้รู้จัก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหา"กัลยาณมิตร"หรือ"เพื่อนร่วมอุดมการณ์" ที่สามารถจัดสรรเวลายามว่างเข้ามาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมคิด-ร่วมทำ" ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น LINE, Facebook, หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือ การได้พบปะสังสรรค์กันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. เพื่อจะได้พบหน้ากันแบบตัวเป็นๆ แบบตัวจริง+เสียงจริง ที่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น7 (ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไท) ห้อง 128/73 E (ตรงข้ามลิฟล์กลางของอาคาร ออกจากลิฟท์มาก็เจอห้องเลย)

"เรามาเป็นเพื่อนกันดีไม๊ครับ?"

*** ติดต่ออาจารย์เจี๊ยบ ==> http://www.arjarnjiab.net/node/14