You are hereประวัติอาจารย์เจี๊ยบ

ประวัติอาจารย์เจี๊ยบ"อาจารย์เจี๊ยบ" ชื่อจริง "พ.อ.อุชุกร ทรงวรัชญ์"


จากเบื้องลึกของหัวใจ :
"ถึงผมจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อม หรือ ฉลาดรอบรู้ในทุกสิ่ง แต่ผมก็มีองค์ความรู้บางอย่างพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับท่าน มุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเอง ควบคู่กับการพัฒนาสังคมไทยและประเทศไทยไปพร้อมๆกันครับ"

ตำแหน่ง/งานราชการในปัจจุบัน
- นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมการทหารสื่อสาร ช่วยราชการ สำนักงานประสานงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

ตำแหน่ง/งานพิเศษ
- ที่ปรึกษา อาจารย์ และวิทยากรฝึกอบรม ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ
- สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Social Development Institution)
- ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เขตพญาไท

ประวัติการศึกษา
- นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21, นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 32
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.ทบ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับบริหาร รุ่นที่ 13 โรงเรียนการเงินทหารบก
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- หลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 50 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การศึกษา ดูงานในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น,
เกาหลีใต้ , ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน, อินเดีย-เนปาล

ประสบการณ์ที่สำคัญ/ราชการพิเศษ
- ผู้บังคับหมวดศูนย์ข่าวและนำสาร กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 22
- ผู้บังคับกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 13
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ และ ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- อาจารย์หัวหน้าวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้าแผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้ากองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร
- รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- รองหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้ากรรมการการค้า แหล่งสมาคมนายทหาร กรมการทหารสื่อสาร
- หัวหน้าส่วนข้อมูล ศูนย์อินเทอร์เน็ต ททบ.5
- หัวหน้าชุดถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียม ฝ่ายเทคนิค ททบ.5
- หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5
- กรรมการตรวจสอบและประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2551
- อาจารย์พิเศษ"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สถาบัน SMEs)
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
- อนุกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำข้อมูลการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคคลากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการส่วนแผนและประสานงาน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์)
- หัวหน้าส่วนแผนและประสานงาน ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีและงานมวลชน(ศยศ.มช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า
- รองผู้อำนวยการ ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีและงานมวลชน(ศยศ.มช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า
- ฝ่ายอำนวยการประสานงาน สำนักงานประสานงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

ความภาคภูมิใจในอดีต
- สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยจปร.สอบได้เป็นที่ 1 เหล่าทหารสื่อสาร
- เหรียญรางวัลผู้มีการศึกษาดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ประกาศนียบัตรนักเรียนนายร้อยผู้มีความประพฤติดี
- โล่เกียรติยศนักเรียนนายร้อยตัวอย่าง
- โล่รางวัลชนะเลิศการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(Mr.PT) หลักสูตรจู่โจมรุ่นที่ 73 ศูนย์สงครามพิเศษ
- นักกีฬาบาสเก็ตบอล,นักกีฬาเทเบิลเทนนิส และกรรมการบริหารชมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา
- นายทหารคนสนิท แม่ทัพภาคที่2, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ และ ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- คณะทำงานด้านการศึกษาและวิจัย กองทัพบก
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงกลาโหม

ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. การศึกษา การศาสนา และศีลธรรม
3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. การขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการในยุค 4.0
5. ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ุ6. โหราศาสตร์ไทย ฤกษ์ยาม ฮวงจุ้ย

ความฝัน และ แรงบันดาลใจ
1.ต้องการเห็น"การพัฒนาคุณภาพชีวิต"ของคนไทย อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ
2.ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าอาศัยอีกแห่งหนึ่งของโลก
3.มีจิตอาสาในการเป็น "ศาสนทูต" เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกที่นับถือศาสนาต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเว็บไซท์
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหา"กัลยาณมิตร"โดยใช้เวลาว่าง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมคิด-ร่วมทำ" ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น LINE, Facebook, หรือ ช่องทางการสื่อสารต่างๆกันเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2.สร้างเครือข่าย "ผู้นำสีขาว" ที่มีจิตอาสา มีความตื่นตัวทางการเมือง รวมพลังและแสดงพลังบริสุทธิ์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมในอุดมคติ ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง

"เรามาเป็นเพื่อนกันดีไม๊ครับ?"

*** ติดต่ออาจารย์เจี๊ยบ ==> http://www.arjarnjiab.net/node/14