You are hereประวัติอาจารย์เจี๊ยบ

ประวัติอาจารย์เจี๊ยบ
"อาจารย์เจี๊ยบ" ชื่อจริง "พ.อ.อุชุกร ทรงวรัชญ์"


เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21, นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 32

   ตำแหน่ง/งานปัจจุบัน
- นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมการทหารสื่อสาร
- หัวหน้าสำนักงาน รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
- หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาระบบสื่อ กองทัพบก

   ตำแหน่ง/งานพิเศษ
- อาจารย์ และวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต, โหราศาสตร์ประยุกต์, การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์
- สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Social Development Institution)
- ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เขตพญาไท
- ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
- นักพยากรณ์(โหราศาสตร์ไทย/โหราศาสตร์จีน), ให้ฤกษ์ทำคลอด, ฤกษ์แต่งงาน, ฤกษ์เปิดกิจการ, ฤกษ์ออกรถใหม่, หมายเลขทะเบียนรถที่เป็นมงคลกับเจ้าชะตา, จัดพิธีบวงสรวงเพื่อให้บ้านเป็นมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย, เทวดาเสวยอายุและพิธีบูชาเทวดาประจำตัว, วิธีหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยประจำปีและมุ่งหามงคล, แก้กรรมด้วยตนเอง
- ผู้ก่อตั้งและบริหารโครงการ "Mobile Monk 4.0"

   ประวัติการศึกษา
- ก่อนปริญญาตรี มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.ทบ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   การศึกษาทางทหาร
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับบริหาร รุ่นที่ 13 โรงเรียนการเงินทหารบก
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- หลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 50 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

   การศึกษาตามอัธยาศัย
- หลักสูตร "คัมภีร์มหาสัตตเลข", โหราศาสตร์ไทย, ฮวงจุ้ย, ดวงจีน, ฤกษ์ยาม, การตั้งชื่อคน-สถานประกอบการ, ฤกษ์ออกรถ-ทะเบียนรถ, รหัสลับลิขิตฟ้า-บ้านเลขที่, หมายเลขทะเบียนรถ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่งผลต่อดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย-ผู้ใช้งาน และวิธีการแก้ไข

  การศึกษา ดูงานในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ , ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน, อินเดีย-เนปาล

  งานราชการที่สำคัญ
- ผู้บังคับหมวดศูนย์ข่าวและนำสาร กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 22 (ร้อยตรี-ร้อยโท)
- ผู้บังคับกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 13 (ร้อยเอก)
- นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว กองพันทหารสื่อสารที่ 13 (พันตรี)
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ และ ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ (พันโท)
- อาจารย์หัวหน้าวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ โรงเรียนทหารสื่อสาร (พันเอก)
- หัวหน้าแผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสื่อสาร (พันเอก)
- รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร (พันเอก)
- หัวหน้ากองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร (พันเอก)
- นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมการทหารสื่อสาร (พันเอก (พิเศษ))

  ประสบการณ์ทำงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม/งานพิเศษ
- รองหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสื่อสาร
- หัวหน้ากรรมการการค้า แหล่งสมาคมนายทหาร กรมการทหารสื่อสาร
- หัวหน้าส่วนข้อมูล ศูนย์อินเทอร์เน็ต ททบ.5
- หัวหน้าชุดถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียม ฝ่ายเทคนิค ททบ.5
- หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5
- กรรมการตรวจสอบและประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2551
- อาจารย์พิเศษ"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สถาบัน SMEs)
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
- อนุกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำข้อมูลการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่
 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคคลากร สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการส่วนแผนและประสานงาน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2
 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์)
- หัวหน้าส่วนแผนและประสานงาน ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีและงานมวลชน(ศยศ.มช.)
 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า
- รองผู้อำนวยการ ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีและงานมวลชน(ศยศ.มช.)
 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า
- ฝ่ายอำนวยการประสานงาน สำนักงานประสานงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
- หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า

  ความภาคภูมิใจในอดีต
- สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สอบได้เป็นที่ 1 เหล่าทหารสื่อสาร (ลำดับที่ 22 จากจำนวนทั้งหมด 360 คน)
- เหรียญรางวัลผู้มีการศึกษาดี และประกาศนียบัตรนักเรียนนายร้อยผู้มีความประพฤติดี
- โล่เกียรติยศนักเรียนนายร้อยตัวอย่าง
- โล่รางวัลชนะเลิศการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(Mr.PT) หลักสูตรจู่โจมรุ่นที่ 73 ศูนย์สงครามพิเศษ
- นักกีฬาบาสเก็ตบอล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ นักกีฬาบาสเก็ตบอล ตัวแทนกองทัพภาคที่ 2
- นักกีฬาเทเบิลเทนนิส และกรรมการบริหารชมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา
- นายทหารคนสนิท แม่ทัพภาคที่2, นายทหารคนสนิท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, นายทหารคนสนิท รองผู้บัญชาการทหารบก
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ และ ราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ ฯ
- อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- คณะทำงานด้านการศึกษาและวิจัย กองทัพบก
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงกลาโหม
- จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในปีงบประมาณ 2557
 ภายใต้ "คณะทำงานกิจการพลเรือนและงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
 เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและนำเสนองาน “โครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข” แล้วยกร่าง/จัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และเป็นผู้เสนอให้บูรณาการเข้ากับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนวกเข้าเป็น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี ของ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานีเพื่อพสกนิกรสู่สันติสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรอบอ่าวปัตตานีอย่างยั่งยืน ตามนโยบายที่ได้รับมอบ จนกระทั่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ "โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี" จำนวน ๖๖๔,๙๖๒,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้เป็นผลสำเร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรอบอ่าวปัตตานีอย่างยั่งยืน

  ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคม
2. การศึกษา การศาสนา และศีลธรรม
3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. การขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการในยุค 4.0
5. ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
6. โหราศาสตร์ไทย ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม
หลักสูตร "การประยุกต์ใช้วิชาโหราศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"

  ความฝัน และ แรงบันดาลใจ
1.ต้องการเห็น"การพัฒนาคุณภาพชีวิต"ของคนไทย อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ
2.ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าอาศัยอีกแห่งหนึ่งของโลก
3.มีจิตอาสาในการเป็น "ศาสนทูต" เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกที่นับถือศาสนาต่างๆ

  วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเว็บไซท์
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหา"กัลยาณมิตร"โดยใช้เวลาว่าง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมคิด-ร่วมทำ" ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น LINE, Facebook, หรือ ช่องทางการสื่อสารต่างๆกันเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2.สร้างเครือข่าย "ผู้นำสีขาว" ที่มีจิตอาสา มีความตื่นตัวทางการเมือง รวมพลังและแสดงพลังบริสุทธิ์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมในอุดมคติ ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง

  จากเบื้องลึกของหัวใจ :
"ถึงผมจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อม หรือ ฉลาดรอบรู้ในทุกสิ่ง แต่ผมก็มีองค์ความรู้บางอย่างพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับท่าน มุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเราเอง ควบคู่กับการพัฒนาสังคมไทยและประเทศไทยไปพร้อมๆกัน"

  

"เรามาเป็นเพื่อนกันดีไม๊ครับ?"

*** ติดต่ออาจารย์เจี๊ยบ ==> http://www.arjarnjiab.net/node/14