You are hereบทความ

บทความ                เขย่าขวดการเมืองไทย "เพื่อบังเกิดใหม่ในวันคริสต์มาส 2017"


                วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี คริสตชนทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรของ"พระเยซู"
ด้วยความเชื่อว่า เป็นวันที่

                "พระเจ้าได้เสด็จลงมาบังกิดเป็นมนุษย์มีชื่อว่า "พระเยซู" แล้วสำแดงความเป็นพระเจ้ากระทำการอัศจรรย์ ช่วยเหลือคนป่วยไข้ให้หายจากโรคร้าย รักษาคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้ สั่งสอนผู้คนทั้งหลายให้รักกัน และได้แสดงความรักอย่างถึงที่สุดด้วยการเสียสละชีวิตให้คนบาปตรึงบนไม้กางเขน เพื่อยืนยันในสัจธรรมความจริง ยอมตายด้วยความทนทุกข์ทรมานเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์, ภายหลังการตายได้ 3 วัน พระเยซูได้สำแดงความเป็นพระเจ้าด้วยการฟื้นขึ้นมาจากความตาย กลับมาสั่งสอนสาวกอีกครั้ง ก่อนที่จะเสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์ พร้อมทั้งกล่าวว่าจะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษามนุษย์ที่กระทำผิดบาป"

                หากมนุษย์คนใดได้ล่วงรู้ถึงพระเกียรติคุณการดำเนินชีวิตของพระเยซู เห็นการตายของพระเยซูและการฟื้นขึ้นมาจากความตาย แล้วเกิดกลับใจใหม่ สำนึกถึงความบาปที่ตนได้ก่อขึ้น อยากหันหลังให้กับความบาปนั้น อยากตั้งต้นชีวิตใหม่ จึงกล่าวคำอธิษฐานขอให้พระเยซูเข้ามาสถิตย์ในใจ มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ชี้นำหนทางสว่างให้กับชีวิต สารภาพความผิดบาปกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซู คนผู้นั้นก็จะได้รับความรอด ได้รับการชำระให้เป็นผู้บริสุทธ์ ได้รับการให้อภัย หลุดพ้นจากความผิดบาปทั้งปวง และรอดพ้นจากการถูกพิพากษาในวันที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมา

                ด้วยอิทธิพลทางความเชื่อและลักษณะชีวิตของคริสตชน จึงกลายมาเป็นวัฒนธรรมการแสดงออกของผู้บริหาร เมื่อบริหารงานผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือหย่อนความสามารถในการบริหารจนไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรต่อไป เมื่อสำนึกตนได้จึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการ "ลาออก" ยอมตายจากองค์กรนั้นเพื่อได้รับการให้อภัย และรอคอยการบังเกิดใหม่ด้วยความบริสุทธิ์อีกครั้ง

                ในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ หากมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้น หรือเกิดจากการบริหารงานผิดพลาด รัฐบาลหรือนักการเมือง จะยอม "ลาออก" เพื่อให้ประชาชนได้เลือกคนที่เหมาะสมกว่าเข้ามาบริหารประเทศ หรืออาจพิสูจน์ตนเองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งว่าประชาชนยังคงให้ความไว้วางใจหรือไม่

                ในการบริหารประเทศของรัฐบาลในอดีต ที่มาจาก 2 ขั้ว/2 พรรคการเมืองใหญ่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบริหารประเทศ เมื่อมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้น หรือเกิดการบริหารงานผิดพลาด นักการเมืองเหล่านั้น นอกจากจะไม่สำนึก และไม่ยอมลาออกแล้ว ยังแอบอ้างความชอบธรรมว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน แม้จะเกิดสูญญากาศทางการเมือง มีการตั้งกองกำลังเถื่อนขึ้นมาก่อเหตุรุนแรง ชุมนุมประท้วงปิดกั้นถนน ปิดสนามบิน ฯลฯ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน จนรัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้ ก็ยังไม่ยอมลงจากอำนาจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรฐกิจของประเทศ, กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จนเกิดการยึดอำนาจ และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศแทน ขณะนี้การเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

                จึงขอตั้งคำถาม 7 ข้อไว้ให้คนไทย ที่มีสิทธิ เสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน คิดเอง-แล้วก็ตอบเอง ดังนี้ครับ

Q1 : ท่านเห็นว่านักการเมืองจาก 2 พรรคการเมืองเดิม ที่เคยล้มเหลวในการบริหารประเทศ
(ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม) ได้สำนึกความผิดบาปของตนที่เคยกระทำต่อคนไทย และประเทศไทยแล้วหรือยัง?
Q2 : นักการเมืองจาก 2 พรรคการเมืองเดิม ที่เคยล้มเหลวในการบริหารประเทศ
(ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม) ควรแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศไทย และคนไทยอย่างไรบ้าง?
Q3 : ถ้าหากนักการเมืองจาก 2 พรรคการเมืองเดิมยังไม่สำนึก ในฐานะสื่อมวลชนและประชาชน
ควรดำเนินการอย่างไร?
Q4 : ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนต้องการให้มีพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนหรือไม่?
Q5 : ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากไม่ต้องยุบพรรคการเมืองเดิม ประชาชนเห็นว่าสมควรเริ่มต้นทางการเมืองกันใหม่(Set Zero) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกพรรคการเมือง หรือไม่?
Q6 : หากมีการSet Zeroจริง ท่านคิดว่า ระหว่างพรรคการเมืองที่เคยมีสมาชิกเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว กับพรรคการเมืองตั้งใหม่ ใครมีความได้เปรียบทางการเมืองมากกว่ากัน?
Q7 : หากมีใครคิดจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ แล้วชูประเด็น นำเสนอแนวคิด แนวนโยบาย หรือเสนอตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นทางเลือกให้ประชาชนเพื่อลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่? และมีสิทธิทำได้หรือไม่?

ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ

                คนไทย นักการเมืองไทย พรรคการเมืองไทย ที่ยังจมอยู่กับน้ำเน่า, "ดีเข้าตัว-ชั่วให้คนอื่น", บริหารประเทศแบบผิดๆถูกๆ ไม่เคยรู้สำนึกถึงคำว่า "ผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี" วันนี้เป็นวันคริสต์มาส เพื่อระลึกถึงวันที่ "พระเจ้าได้เสด็จลงมาบังกิดเป็นมนุษย์ที่ชื่อว่า "พระเยซู"
                หากนักการเมืองไทย พรรคการเมืองไทย จะถือเอาวันนี้เป็นวันกลับใจใหม่ สำนึกถึงความผิดบาปที่ตนละพวกพ้องได้ก่อขึ้น อยากหันหลังให้กับความบาปนั้น อยากตั้งต้นชีวิตใหม่ ก็ลองกล่าวคำอธิษฐานขอให้พระเยซูเข้ามาสถิตย์ในใจ มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ชี้นำหนทางสว่างให้กับชีวิต สารภาพความผิดบาปกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซู เพื่อได้รับความรอด ได้รับการชำระให้เป็นผู้บริสุทธ์ ได้รับการให้อภัย หลุดพ้นจากความผิดบาปทั้งปวง และรอดพ้นจากการถูกพิพากษาจากประชาชนในวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง หวังว่าท่านคงจะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาพิพากษาคนบาป ให้ต้องโทษตกนรกบึงไฟไปจนชั่วกัลปาวสาน

                

"ลองทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำดูสักที แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ครับ"

                "Merry Christmas and Happy New Year 2018