You are hereศาสนา

ศาสนา


ศาสนา คือ "อาหาร" ของจิตวิญญาณ

มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องนับถือศาสนา มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ (อย่างน้อย 1 ศาสนา) ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาที่ตนเคารพนับถือ เช่น พระพุทธเจ้า, พระเยซูคริสต์, ท่านนบี มุฮัมหมัด, ...ฯลฯ

"ผู้ที่มีกาย แต่ ไม่มีจิต" เราเรียกว่า ==> "ซากศพ" หรือ "คนตาย"

"ผู้ที่มีจิต แต่ ไม่มีกาย" เราเรียกว่า ==> "วิญญาณ" หรือ "ผี"


"คน" คือ ซากศพ + วิญญาณ มาประกอบอยู่ด้วยกัน

มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกัน โดยมี "จิตเป็นประธาน" หรืออาจจะพูดว่า "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว" ก็ได้

ศาสนา คืออะไร?

ศาสนา = "อาหาร" ของจิตวิญญาณ

ศาสนา = "ยารักษาโรค" ของจิตวิญญาณ

ศาสนา = "เครื่องป้องกัน" การเกิดโรคของจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณที่ไม่มี "ศาสนา" จะเป็นอย่างไร?
***ถ้าร่างกายขาดอาหาร ==> ก็จะหิวโหย,ทรมาน,เสียสมดุล,เกิดโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกาย หรือ เสียชีวิตในที่สุด
***จิตวิญญาณที่ขาดศาสนา ==> จะเกิดการเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณ โดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัว หากไม่ได้รับการรักษา อาการเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณก็จะทวีมากขึ้นๆเรื่อยๆ อาจจะถึงขั้นทำร้ายตนเองและผู้อื่นได้

ศาสนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.เทวนิยม
1.1 ศาสนาแบบเทวนิยม มีความเชื่อว่า "พระเจ้า" เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในเอกภพ ไม่ว่าจะเป็น ดวงดาว ฟ้า สวรรค์ แผ่นดินโลก รวมทั้ง มนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ
1.2 เพราะเหตุที่มนุษย์เกิดมาจากพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์จึงต้องสำนึกในพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอ และแสดงออกถึงความเคารพยำเกรงพระเจ้า ด้วยการการนมัสการพระเจ้า การศึกษาคำสอนของพระเจ้า และนำคำสอนนั้นมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดำรงชีวิตอยู่บนวิถีทางที่พระเจ้ากำหนดให้
1.3 ใครที่ไม่ศึกษา และไม่ปฎิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาก็จะถูกมองว่าเป็น "คนบาป" จะเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม เพราะแม้แต่พระเจ้าซึ่งสร้างเขาขึ้นมา เขายังไม่เคารพเชื่อฟัง แล้วคนๆนี้จะไว้วางใจได้อย่างไร?
1.4 เชื่อกันว่าพระเจ้าติดต่อกับมนุษย์มาเป็นระยะๆ เพราะพระเจ้ามีความผูกพันกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา มีความห่วงใย มีความรักและคิดถึงมนุษย์ จึงสื่อสารคำสอนและความห่วงใยผ่านทางศาสดาต่างๆในแต่ละยุคสมัย เช่น พระเยซูคริสต์, ท่านนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นต้น
1.5 หลักสำคัญของศาสนาแบบเทวนิยม คือ "การเคารพ เชื่อฟัง และยำเกรงในพระเจ้า"
ศาสนาแบบเทวนิยม เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นต้น

2.อเทวนิยม
2.1 ศาสนาแบบอเทวนิยม "ไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิต" ไม่เชื่อว่าจะมีเทพเจ้าองค์ใด หรือใครจะมาลิขิตชีวิตของเราได้ นอกจากตัวของเราเอง จะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนเอง ==> ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็จะต้องหมั่นทำความดี หรือสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วน จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี เกิดเป็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นตามต้องการ (ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว)
2.2 ทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามสภาวธรรมของมัน ซึ่งถ้าหากเราได้ศึกษา เรียนรู้ จนเข้าใจสภาวธรรมของมันแล้ว ก็จะเกิด "ปัญญา" รู้ถึงที่มา-ที่ไป สิ่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน มองเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างถูกต้อง-แม่นยำ และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วย อย่างมีหลักการ และมีเหตุผล
2.3 หลักสำคัญของศาสนาแบบอเทวนิยม คือ ไม่บังคับให้เชื่อ แต่จะเชิญชวนให้เข้ามาศึกษา ทดลอง อย่างมีเหตุผลก่อน เมื่อพิสูจน์จนเห็นว่าเป็นจริงแล้ว จึงค่อยเชื่อ
ศาสนาประเภทนี้ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่

ศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์

หลักศาสนาอิสลาม

หนังสือพุทธวจน

สนทนาธรรมกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1 (ขั้นที่ 1,2,3)

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2 (ขั้นที่ 1,2,3,4)

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 3 ( ขั้นที่ 4 )

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 4 (ขั้นที่ 4)

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 5 (ขั้นที่ 4)

ดูแลรักษาจิตใจให้มีความสุข

พญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์_หมอปูเป้แชร์ประสบการณ์ การปฏิบัติธรรม

ท่องแดนพุทธภูมิ